Gebruiksvoorwaarden

Business Club App, hierna te noemen “App” is een applicatie geschikt voor het verbinden van leden van een business/netwerk club, om zo eenvoudig elkaar te helpen met aanbevelingen en evenementen te volgen. De App is ontwikkeld door het bedrijf Kn-app, vertegenwoordigd door de heer B. Chini, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67020534, en gevestigd te (5643 RT) Eindhoven aan het adres Hadewychlaan nr. 18, hierna te noemen “Kn-app”. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de App als op alle gegevens, informatie en diensten, die via de App worden aangeboden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Door het gebruik van de App, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan, aanvaardt de gebruiker van de App (“de Gebruiker”) deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van Kn-app. Onder Gebruiker wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt.

 2. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de App. Als de App gebruik maakt van diensten van derden, dan zijn tevens de voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van deze derden van toepassing. Kn-app is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.

Artikel 2 – Gebruik van de App

 1. De Gebruiker kan de App downloaden via de AppStore, Google Android Market en Windows Store.

 2. De Gebruiker dient vervolgens een gebruikersprofiel aan te maken om gebruik te kunnen maken van de App. Op de verwerking van de persoonsgegevens uit het gebruikersprofiel is de privacyverklaring en de cookieverklaring van Kn-app van toepassing.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding en voor de benodigde apparatuur om van de App gebruik te kunnen maken.

 4. De Gebruiker dient er voor te zorgen dat alles wat hij/zij uploadt in de App, in welke vorm dan ook, legaal en niet aanstootgevend is. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de content die de Gebruiker upload of communiceert via de App.

Artikel 3 – Gebruiksrecht

 1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om de App voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken op een smart Phone of ander draagbaar apparaat.

 2. De licentie als bedoeld in lid 1 van dit artikel betreft een herroepelijk recht.

 3. Kn-app biedt geen technische ondersteuning en kan niet garanderen dat de App op iedere smart Phone of ander draagbaar apparaat (foutloos) functioneert.

 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:

  • voor commerciële doeleinden aan te wenden;

  • te verkopen, distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen, al dan niet via aansluiting op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken;

  • te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins te trachten om de App te decompileren of na te bootsen;

  • te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.

 5. Het gebruiksrecht is voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan het gebruik van de App echter te allen tijde beëindigen middels de-installeren of verwijderen van de App van zijn/haar smart Phone of ander draagbaar apparaat. Kn-app heeft eveneens het recht om het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen. Dit kan Kn-app onder meer doen in geval van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de App of in geval van misbruik van de App.

Artikel 4 - Aanpassingen van de App

Kn-app kan op ieder moment de App tijdelijk buiten werking stellen ten behoeve van onderhoud of aanpassingen. Tevens heeft Kn-app het recht om informatie in de App te wijzigen of de App in haar geheel te verwijderen.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom en licentie

Alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten op de (inhoud van) de App berusten bij Kn-app. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, het intellectuele eigendomsrecht op de onderliggende software, logo’s, beelden, teksten en geluid.

Artikel 6 – Privacy policy

 1. Kn-app, en eventuele derden, ontvangen automatisch bepaalde gegevens van de Gebruiker ten gevolge van het gebruik van de App. Kn-app gaat zorgvuldig met deze gegevens om. Door deze App te gebruiken erkent de Gebruiker hiermee bekend te zijn en aanvaard de gebruiker dat Kn-app – op zorgvuldige wijze – de door de Gebruiker ingevoerde gegevens verwerkt, bewaard en gebruikt voor noodzakelijke doeleinden. Deze toestemming heeft onder meer betrekking op: de namen, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Gebruiker, locatiegegevens en de type meldingen die de Gebruiker wenst te ontvangen.

 2. Voor de opslag van de gegevens maakt Kn-app gebruik van Google. Deze wijze van opslag voldoet aan de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/?hl=nl

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. De App is door Kn-app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kn-app kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of werkzaam kan zijn. Kn-app houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daaraan enig recht kan ontlenen.

 2. Kn-app is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de App fouten en/of onjuiste gegeven bevat of doordat deze niet beschikbaar is. Kn-app is ook niet aansprakelijk voor informatie, bijdragen, uitingen of andere communicatie die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. Kn-app behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen, uitingen of communicatie uit de App te verwijderen.

 3. Kn-app is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de App ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/ of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan Kn-app te wijten valt.

 4. Kn-app is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 5. De aansprakelijkheid van Kn-app is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt of er geen verzekering is afgesloten, tot ten hoogste een bedrag van € 500,00.

 6. Kn-app is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App.

 7. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kn-app. 


 8. De Gebruiker vrijwaart Kn-app voor eventuele aansprakelijkheden van derden als gevolg van het gebruik van de App. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van intellectuele eigendom op door Gebruiker ingevoerde content in de App.

 9. Kn-app zal zich inspannen dat de App virusvrij is, maar kan dat niet garanderen.

Artikel 8 – Overig

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Kn-app is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kn-app is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.